ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านโปรแกรมสำเร็จรูป

Responsive image

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านโปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างสื่อแอนนิเมชั่นให้แก่นักศึกษาของโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและแนะแนวทางในการประกอบอาชีพด้านการสร้างสื่อแอนนิเมชั่น เพื่อผลิตบัณฑิตในการพัฒนาสังคม โดยจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ซึ่งมีอาจารย์ศศิกานต์ เพ็งสมบัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ Infographic 

15 October 2020


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS