ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

Responsive image

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อพัฒนาศัยภาพนักศึกษาทุกชั้นปี ชั้นปีที่1(รหัส65) ถึงชั้นปีที่4(รหัส62) เพื่อเป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหลักสูตร ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 13-17 มิ.ย.65 โดยมีอาจารย์ในสาขาทุกท่าน และรุ่นพี่มนสาขาเป็นผู้ควบคุมดูแลในกิจกรรมดังกล่าว


26 June 2022


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS