ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปัจฉิมนิเทศ

Responsive image

วันที่ 10 มี.ค.64 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปัจฉิมนิเทศ กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4 รหัส 60(รุ่นที่14) โดยมีอาจารย์สามารถ ยืนยงพานิช ประธานโปรแกรมฯ อาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา ผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึกประสบการณ์ และอาจารย์ในโปรแกรมวิชาฯ ร่วมรับฟังพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป  

    

    

     

   

 

 


10 March 2021


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS