ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์

Responsive image

1. การรับสมัครผ่านเว็บไซต์ https://e-student.kpru.ac.th/web2016/main.html
2. นักศึกษาที่สมัครสอบในครั้งแรกของชุดที่ 1 และชุดที่ 2 จะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสอบ
3. ในกรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านในครั้งแรกของชุดที่ 1 และชุดที่ 2 การสมัครสอบครั้งถัดไป
นักศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสอบ เป็นเงิน 50 บาทต่อครั้ง โดยสามารถชำระเงิน ได้ที่ งานการเงินและ
บัญชี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ หรือชำระผ่านระบบออนไลน์ในเวลาที่ก าหนดเท่านั้น หากไม่ช าระเงินใน
เวลาที่กำหนดจะไม่สามารถสมัครสอบได้ จึงต้องรอสมัครสอบครั้งถัดไป
4. นักศึกษาสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงครั้งละ 1 ชุดเท่านั้น และนักศึกษาจะสามารถ
สมัครสอบในครั้งถัดไปได้ หลังจากประกาศผลสอบในรอบที่ลงสมัครสอบไว้แล้วเท่านั้น
5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบห้องสอบ และที่นั่งสอบได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
https://maesot.kpru.ac.th/th/standard-computer-testing/
6. ในการเข้าสอบ นักศึกษาจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาถูกระเบียบ มิฉะนั้นจะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
7. ในการเข้าสอบ นักศึกษาจะต้องน าบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน และบัตรประจำตัวผู้
เข้าสอบ แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ และผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบการแพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น


26 June 2022


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS