อาจารย์ประจำหลักสูตร

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติเดช จินดาภัทร์

ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

-(ป.ตรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
-(ป.โท) มหาวิทยาลัยนเรศวร

-ด้านคอมพิวเตอร์
-ด้านมัลติมีเดียกราฟิก
-ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
-ด้านโปรแกรมบนเว็บไซต์

...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์

อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

-(ป.โท) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-(ป.ตรี) มหาวิทยาลัยนเรศวร

-ด้านเทคโนโลยี IOT
-ด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
-ด้านฟิสิกส์
-ด้านการพัฒนานวัตกรรม

...
อาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา

อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

-(ป.ตรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
-(ป.โท) มหาวิทยาลัยนเรศวร

-ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
-ด้านพลังงานทดแทน
-ด้านสารสนเทศ
-ด้านอิเล็กทรอนิกส์

...
อาจารย์สามารถ ยืนยงพานิช

อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

-(ป.ตรี) มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาตาก
-(ป.โท) มหาวิทยาลัยนเรศวร

-ด้านคอมพิวเตอร์
-ด้านดิจตอล
-ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ด้านวัสดุงานอุตสาหกรรม

COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS