ข้อมูลหลักสูตร

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


1.  ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย  :     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Computer Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย
 • ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
 • ชื่อย่อ : วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ
 • ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Computer Technology)
 • ชื่อย่อ : B.Sc. (Computer Technology)

3. จำนวนหน่วยกิต

 • ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

4. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในหน่วยงานรัฐและเอกชน
 • 2. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • 4. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีเครือข่าย
 • 5. นักออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย
 • 6. เจ้าของธุรกิจ

5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร มีความสำนึกในจรรยาวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
 • 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรู้ที่สามารถศึกษาระดับที่สูงขึ้น และสามารถศึกษาเพิ่มเติมด้วย ตนเอง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้
 • 4. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นในการศึกษาหาความรู้และนำกลับไปใช้พัฒนาชุมชน

 • readmore apply readmore program
per computer

จัดทำโดยโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

จัดทำโดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รหัส 58


วีดีโอแนะนำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

-->

COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS