ข่าวประชาสัมพันธ์
ทีมอาจารย์และนักศึกษา ถ่ายทอดสด Facebook LIVE

Responsive image

????สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ร่วมกับฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ ถ่ายทอดสด Facebook LIVE การแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ต่อคณะกรรมการสรรหา????วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

????????สามารถดู live ได้ที่????

https://arit.kpru.ac.th/sh/62170e


15 December 2022


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS