ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

Responsive image

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ออกนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ในเขตอำเภอแม่สอด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าของกิจการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการให้ข้อมูลการดูแลรับผิดชอบนักศึกษาฝึกงานเพื่อการพัฒนาให้ดีขึ้นทั้งด้านความรู้และทักษะการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

           


22 February 2022


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS