ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมกิจกรรม IOT สำหรับผู้เริ่มต้น

Responsive image

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะนักศึกษาในการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้เทคโนโลยีด้าน IOT ให้กับนักเรียน ม.๖ ในเขต ๕ อ.ชายแดน จ.ตาก และเพื่อส่งเสริมทักษะของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ จำนวน ๓๐ คน ในนวันอังคาร ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐น. – ๑๒.๐๐ น.

 

 


 

      

 

   

 

    

 

   

 

    

 

    


  

 

   


 

 

    


  

 


22 February 2022


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS