ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

Responsive image

หากนักศึกษาคนใดต้องการสมัครสอบ สามารถเข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซค์นี้
https://e-student.kpru.ac.th/web2016/main.html
** หมายเหตุ
1. นักศึกษาทุกชั้นปีสามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซค์นี้ https://e-student.kpru.ac.th/web2016/main.html (หากสมัครแล้วต้องชำระเงินให้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น)
2. หากนักศึกษาต้องชำระเงิน 50 บาท ให้มาชำระที่โต๊ะการเงิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ครั้งแรกของแต่ละชุดฟรี)
3. นักศึกษาสามารถเลือกชุดสอบชุดใดก็ได้และเลือกวันสอบได้ แต่ละรอบสามารถสอบได้เพียงรอบละ 1 ครั้ง/ชุด เท่านั้น
4. เปิดรับสมัครสอบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตามตารางข้างต้นนี้
5. สามารถตรวจที่นั่งสอบได้ที่หน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติหริอเว็บไซต์ maesot.kpru.ac.th/th/standard-computer-testing
6. หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการสอบสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
7. แต่งกายถูกระเบียบและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และเว้นระยะห่าง

10 November 2020


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS