ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบจบงานวิจัยของนักศึกษา รหัส 59

Responsive image

วันจันทร์ที่ 25 พ.ย. 2562 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดำเนินการสอบจบงานวิจัยของนักศึกษาในโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รหัส 59  โดยคณะอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติเดช จินดาภัทร์ ประธานกรรมการสอบงานวิจัย ณ อาคารเรียนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีงานวิจัยที่ขึ้นสอบในครั้งนี้ทั้งหมด 8 งานวิจัย และจะนำส่งผลงานวิจัยนักศึกษาเพื่อนำส่งผลงานเสนอในระดับชาติ ในงานนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ต่อไป

15 October 2020


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS