ข่าวประชาสัมพันธ์


Coding
ปฏิทินสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS