ข่าวประชาสัมพันธ์
VDO แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว แม่สอด วัดไทยวัฒนาราม

Responsive image

ผลงานรายวิชาของนักศึกษา  COMTMS 

 

จัดทำโดย สหัสวรรษ พุทธิวงศ์ 635320113คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว แม่สอด วัดไทยวัฒนาราม
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดียและเอนิเมชัน เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564
อาจารย์ผู้ดูแล ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติเดช จินดาภัทร์

 


15 October 2021


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS