ข่าวประชาสัมพันธ์
VDO อาหารของชาวเมียนมาร์

Responsive image

ผลงานรายวิชาของนักศึกษา  COMTMS 

 

จัดทำโดย นายอภิสิทธิ์  ทิโน 635320105คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อแนะนำอาหารของชาวเมียนมาร์
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดียและเอนิเมชัน เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564
อาจารย์ผู้ดูแล ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติเดช  จินดาภัทร์

 


15 October 2021


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS