ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Responsive image

วันพุธที่ 27 พ.ย. 2562 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รหัส 59 ชั้นปีที่ 4 ก่อนที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานต่างๆ โดยคณะอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  นำโดยอาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา ประธานกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ อาคารเรียนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

15 October 2020


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS