ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจประเมินหลักสูตร ประจำปี 2564

Responsive image

????‍????????‍????ผ่านไปด้วยดีกับการตรวจประเมินหลักสูตร AUN-QA  ประจำปี 2564 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กำแพงเพชร-แม่สอด ซึ่งจะนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย ไปพัฒนาปรับปรุงให้กับหลักสูตรของเราต่อไป  ขอขอบคุณ 
????ดร.สุรเดช  จิตประไพกุลศาล 
ประธานการตรวจประเมิน
????ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
กรรมการตรวจประเมิน
????อาจารย์สาขาเทคโลยีคอมพิวเตอร์
กำแพงเพชร และ แม่สอด
????ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมฯ
????ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมฯ
????ผู้ใช้บัญฑิต
????เจ้าหน้าที่itและทีมงานประกันคุณภาพ


12 July 2022


COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS