ประชุมนอกวาระ 1/65 กิจกรรมสัมนา+แข่งขัน

การประชุม COMTMS
    ประชุมครั้งที่ 2/2565  วันที่ 22 เม.ย.65
ผ่านMS TEAM


ผู้เข้าร่วมประชุม
                            1.1.อ.นิพิฐพนธ์ ฤาชา  
                            1.2.ผศ.อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ 
                            1.3.อ.สามารถ ยืนยงพานิช 
                            1.4.ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
                            1....................

เริ่มประชุม   9.30  น.


ระเบียบวาระที่  1.ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                          1. ตามเรื่องสัมนา
                          2. ตามเรื่องจัดกิจกรรม
                          3. ตามเรื่องโครงการ AUN-QA
                          4. ตามเรื่องบัณฑิตดีเด่น

                          

ระเบียบวาระที่  2. หัวข้อที่ประชุมที่ผ่านมา(มติ)
                            รับรองสรุปการประชุม  ครั้งที่ 1/65 >>คลิ๊ก<<

 

ระเบียบวาระที่  3. เรื่องสื่บเนื่อง (ทราบ)
                            3.1 
ประชุมติดตามเรื่องหัวข้อ สัมนา และกิจกรรมแข่งขัน วันที่ 26 เม.ย.65 เพื่อหาข้อสรุป

 

ระเบียบวาระที่  4. เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา (มติ)                            
                            4.1 เลือกบัณฑฺิตดีเด่น 
                                                           บัณฑิตดีเด่น-65.pdf      
                                                          ปฏิทินคัดเลือกบัณฑิตดีเด่น.pdf

                  

ระเบียบวาระที่  5. เรื่องอื่นๆ แจ้งให้ทราบ

สรุปมติที่ประชุม

                     


เลิกประชุมเวลา 

Today198
Yesterday184
This week432
This month4338
Total99734

Who Is Online

1
Online

2566-01-28

Login Form

© 2023 Computer Technology Maesot By : Krittidhed Chindarphad