ประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 2/2565

การประชุม COMTMS
    ประชุมครั้งที่ 2/2565  วันที่ 22 เม.ย.65
ผ่านMS TEAM


ผู้เข้าร่วมประชุม
                            1.1.อ.นิพิฐพนธ์ ฤาชา  
                            1.2.ผศ.อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ 
                            1.3.อ.สามารถ ยืนยงพานิช 
                            1.4.ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
                            1....................

เริ่มประชุม   9.30  น.


ระเบียบวาระที่  1.ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                          1. ตามข้อมูลเครดิตแบงค์  Link ระบบ 
                          2. แจ้งข้อมูลการจัดทำหลักสูตร sand box
                          3. แจ้งเรื่องจำนวน นศที่สมัครเรียนปี 65 

                          

ระเบียบวาระที่  2. หัวข้อที่ประชุมที่ผ่านมา(มติ)
                            รับรองสรุปการประชุม  ครั้งที่ 1/65 >>คลิ๊ก<<

 

ระเบียบวาระที่  3. เรื่องสื่บเนื่อง (ทราบ)
                            3.1 
 เงินโปรแกรมวิชามีอยู่ 700 บาท  พี่ทา 200 บาท(ไหว้ศาล) งบเดิม 500บาท รวม700บาท


                               3.2  ตามกิจกรรม AUN QA 
ข้อมูลผู้จัดทำโครงการปี 2565และติดตามงาน  >>คลิ๊ก<< 

รายการกิจกรรม วัน/ด/ป
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัล (งบยุทธศาสตร์)  
1. กิจกรรมการพัฒนาทักษะช่าง ศ21(อ.โจ๊ก) 5 มี.ค.65
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพตามศาสตร์พระราชาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (งบยุทธศาสตร์)  
1. กิจกรรมภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม(อ.แบงค์) 26ธ.ค.64
2. กิจกรรมอบรมแนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี (เพื่อการผู้ประกอบการ)(อ.แบงค์)  
3. กิจกรรมเสริมทักษะนักศึกษาในการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี ตามโรงเรียนต่างๆ(อ.โจ๊ก) 15ก.พ.65
4. กิจกรรมไห้วครูช่าง(อ.ป้อ)  
5. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(อ.โจ๊ก) เมษา65
โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่สังคม (งบยุทธศาสตร์)  
1. โครงการบูรณาการการเรียนการสอน(อ.เก่ง)  
โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับรายวิชา (P-CWIE) (งบยุทธศาสตร์)  
1. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน(อ.ป้อ)  25-26กพ
โครงการ AUN-QA  
1) กิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเพื่อต่อยอดความรู้สู่การบริการวิชาการ(อ.แบงค์)  
2) กิจกรรมพัฒนาทักษะฮาร์ดแวร์เพื่อต่อยอดความรู้สู่การบริการวิชาการ(อ.ป้อ)  
3) กิจกรรมพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อต่อยอดความรู้สู่การบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม(อ.เก่ง)  
4) กิจกรรมพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อต่อยอดความรู้สู่การวิจัย(อ.ป้อ)  
โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบคลังหน่วยกิตอุดมศึกษา (Credit Bank) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (งบยุทธศาสตร์)  
1. การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบคลังหน่วยกิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (รายวิชาระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IOT)   

 ระเบียบวาระที่  4. เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา (มติ)                            
                            4.1 กิจกรรมนิทัศการ งบของ STEM สัมนา(วิทยากร ชม1500ครึ่งวัน)+กิจกรรมแข่ง(5000)

                  

ระเบียบวาระที่  5. เรื่องอื่นๆ แจ้งให้ทราบ
                            5.1 ห้องคอมเทคโน ตึกเทคโนฯ การใช้งาน
                            5.2 ข้อมูลเรื่อง ก็อต (เกรดไม่ถึง)
                            5.3 ศุภโชคกับนพรัตน์ เรียนภาคฤดูร้อน

สรุปมติที่ประชุม

                          1.ประชุมติดตามเรื่องหัวข้อ สัมนา และกิจกรรมแข่งขัน วันที่ 26 เม.ย.65 เพื่อหาข้อสรุป เวลา 10.00น เป็นต้นไป (ลิ้งประชุมคลิกเลย)


เลิกประชุมเวลา 

Today197
Yesterday184
This week431
This month4337
Total99733

Who Is Online

1
Online

2566-01-28

Login Form

© 2023 Computer Technology Maesot By : Krittidhed Chindarphad