ประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 1/2565

การประชุม COMTMS
ประชุมครั้งที่ 1/2565  วันที่ 11 ก.พ.65
ผ่านMS TEAM


ผู้เข้าร่วมประชุม
                            1.1.อ.นิพิฐพนธ์ ฤาชา  
                            1.2.ผศ.อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ 
                            1.3.อ.สามารถ ยืนยงพานิช 
                            1.4.ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
                            1....................

เริ่มประชุม   xxx.xx  น.


ระเบียบวาระที่  1.ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                          1. เก็บข้อมูลเข้าระบบเครดิตแบงค์  Link ระบบ 
                          2. ไปโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 วันที่ 15 ก.พ.65 เวลา 8.30-12.00
                          3. แจ้งเรื่องจำนวน นศที่สมัครเรียนปี 65 (ภาคปกติ) (ภาคกศบป)

                          

ระเบียบวาระที่  2. หัวข้อที่ประชุมที่ผ่านมา(มติ)
                            รับรองสรุปการประชุม  ครั้งที่ 3/64 >>คลิ๊ก<<

 

ระเบียบวาระที่  3. เรื่องสื่บเนื่อง (ทราบ)
                            3.1 กิจกรรมเครดิตแบงค์  รองเตอร์แจ้งว่าวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดสนใจ (ปวส)
                            3.2 เงินโปรแกรมวิชามีอยู่ 900 บาท  จ่ายรางวัลให้เด็กไปคนละ 200 บาทรวม400บาทเหลือ 500บาท

 
   

ระเบียบวาระที่  4. เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา (มติ)                            
                            4.1 ข้อมูลผู้จัดทำโครงการปี 2565และติดตามงาน  >>คลิ๊ก<< (กำหนดวันจัดกิจกรรม)
                                       - ครูต้องการให้เด็กนักเรียนได้เห็นอุปกรณ์จริง และตัวอย่างการนำไปใช้งาน

รายการกิจกรรม วัน/ด/ป
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัล (งบยุทธศาสตร์)  
1. กิจกรรมการพัฒนาทักษะช่าง ศ21(อ.โจ๊ก) 5 มี.ค.65
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพตามศาสตร์พระราชาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (งบยุทธศาสตร์)  
1. กิจกรรมภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม(อ.แบงค์) 26ธ.ค.64
2. กิจกรรมอบรมแนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี (เพื่อการผู้ประกอบการ)(อ.แบงค์)  
3. กิจกรรมเสริมทักษะนักศึกษาในการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี ตามโรงเรียนต่างๆ(อ.โจ๊ก) 15ก.พ.65
4. กิจกรรมไห้วครูช่าง(อ.ป้อ)  
5. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(อ.โจ๊ก) เมษา65
โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่สังคม (งบยุทธศาสตร์)  
1. โครงการบูรณาการการเรียนการสอน(อ.เก่ง)  
โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับรายวิชา (P-CWIE) (งบยุทธศาสตร์)  
1. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน(อ.ป้อ)  25-26กพ
โครงการ AUN-QA  
1) กิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเพื่อต่อยอดความรู้สู่การบริการวิชาการ(อ.แบงค์)  
2) กิจกรรมพัฒนาทักษะฮาร์ดแวร์เพื่อต่อยอดความรู้สู่การบริการวิชาการ(อ.ป้อ)  
3) กิจกรรมพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อต่อยอดความรู้สู่การบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม(อ.เก่ง)  
4) กิจกรรมพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อต่อยอดความรู้สู่การวิจัย(อ.ป้อ)  
โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบคลังหน่วยกิตอุดมศึกษา (Credit Bank) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (งบยุทธศาสตร์)  
1. การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบคลังหน่วยกิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (รายวิชาระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IOT)   

 


                            4.2 กิจกรรมอบรม IOT อังคารที่ 15  ก.พ.65 8.30-12.00 นร.ม6 จำนวน30คน
                                       - ครูต้องการให้เด็กนักเรียนได้เห็นอุปกรณ์จริง และตัวอย่างการนำไปใช้งาน
                                       - เราต้องพา นศ.เราไปบางส่วนตามวัตถุประสงค์การอบรม(ประมาณ5-6คน)
                                       - เราต้องเตรียมอุปกรณ์  arduino/kidbright 
                                       - ทางโรงเรียนเตรียมพื้นที่ใต้ตึก(พื้นที่โล่ง) โต๊ะพร้อมคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน 30 คน(1คนต่อ1เครื่อง)
                                       - รูปแบบการสอน แนะนำหลักสูตร/แนะนำบุคลากร/ทำก่อนเรียน/อธิบายทฤษฎีเบื้องตัน/ทดสอบการทำงานจริงกับอุปกรณ์
                                         /อธิบายการนำไปประยุกต์ใช้แสดงตัวอย่าง/หลังเรียน/ประเมินความพึงพอใจ
                            4.3 กำหนดวัจัดกิจกรรม
                            4.4 ตามข้อมูลความพร้อมโครงการ STEM การฝึกงาน สร้างนวัตกรรม

ระเบียบวาระที่  5. เรื่องอื่นๆ แจ้งให้ทราบ
                            5.1 การฝีกงานของนักศึกษา การนิเทศ

 

สรุปมติที่ประชุม

                          1. แบ่งงานและชี้แจงการอบรม รร.ป่าไม้อุทิศ 4
                          2. ตามโครงการ AUN ให้จัดภายในไตรมาส 2
                          3. 
                          4. 

เลิกประชุมเวลา 16.30น

Today175
Yesterday184
This week409
This month4315
Total99711

Who Is Online

1
Online

2566-01-28

Login Form

© 2023 Computer Technology Maesot By : Krittidhed Chindarphad