ตัวบ่งชี้ / Criteria

ประเมินตนเอง

ตัวบ่งชี้ 1.1

การกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

 

Criterion 1

Expected Learning Outcomes

ผศ.อภินันท์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

Criterion 2 

Programme Specification

ผศ.อภินันท์

ข้อกำหนดของหลักสูตรมีควำมครอบคลุมและทันสมัย

Criterion 3

Programme Structure and Content

ผศ.อภินันท์

 

โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร

Criterion 4

Teaching and Learning Approach

ผศ.กฤติเดช

กลยุทธ์ในการเรียนการสอน

Criterion 5

Student Assessment

ผศ.กฤติเดช

 

การประเมินผู้เรียน

Criterion 6

Academic Staff Quality

ผศ.อภินันท์

คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ

Criterion 7

Support Staff Quality

อ.สามารถ 

คุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุน

Criterion 8

Student Quality and Support

อ.สามารถ

คุณภาพและการให้การสนับสนุนผู้เรียน

Criterion 9

Facilities and Infrastructure

อ.นิพิฐพนธ์

 

สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และโครงสร้างพื้นฐาน

Criterion 10

Quality Enhancement

ผศ.กฤติเดช

การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

Criterion 11

Output

อ.นิพิฐพนธ์

ผลผลิต

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริหารจัดการ

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Today306
Yesterday772
This week3458
This month14787
Total532255

Who Is Online

1
Online

2567-07-19

Login Form

© 2024 Computer Technology Maesot By : Krittidhed Chindarphad