ประชุมนอกวาระ 2/65

การประชุม COMTMS
    ประชุมนอกวาระ 2/65  วันที่ 12 พ.ค.65
ผ่านMS TEAM


ผู้เข้าร่วมประชุม
                            1.1.อ.นิพิฐพนธ์ ฤาชา  
                            1.2.ผศ.อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ 
                            1.3.อ.สามารถ ยืนยงพานิช 
                            1.4.ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
                            1....................

เริ่มประชุม   10.00  น.


ระเบียบวาระที่  1.ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                          1. ตามเรื่องสัมนา
                          2. ตามเรื่องจัดกิจกรรมแข่งขัน
                          3. ตามเรื่องโครงการ AUN-QA
                          4. ตามเรื่องบัณฑิตดีเด่น
                          5. ตามเรื่องแข่งขันร่วมกับโลจีส
                          6. ตามเรื่องตรวจ aunQA ร่วมกับกำแพง
                          7. ตามเรื่องเตรียมเปิดเทอม 1/2565

                          

ระเบียบวาระที่  2. หัวข้อที่ประชุมที่ผ่านมา(มติ)
                        

 

ระเบียบวาระที่  3. เรื่องสื่บเนื่อง (ทราบ)

 

ระเบียบวาระที่  4. เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา (มติ)                            

                  

ระเบียบวาระที่  5. เรื่องอื่นๆ แจ้งให้ทราบ

สรุปมติที่ประชุม

                          1. เรื่องสัมนาจัดวันที่  10 ก.ค.65 เวลา 13.00-16.00น. ในรูปแบบออนไลน์ วิทยากร คุณวิทยา  แสงอนันนต์ โค้ชสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษเรื่องการเป็นนักกีฬาอาชีพ  ต้องเตรียมพร้อมอย่างไร
                          2. เรื่องจัดกิจกรรมแข่งขัน เป็นกาแข่งขันกีฬา ROV E-sport รับไม่เกิน 32 ทีม ทีมละ 5 คน สำรองได้1 คนแข่งขันระหว่าง 10 ก.ค.65ไม่เกิน 27ก.ค.65(รับรางวัลๆที่27ก.ค.65เวลา 13.00นเป็นต้นไป) แข่งขันในรูปแบบออนไลน์ รอบชิงที่ 3 และชิงที่ 1 จะต้องมาแข่งที่่มหาลัยฯ  
                          3. เรื่องโครงการ AUN-QA จัดกิจกรรมวันที่ 13 14 15 16 17 มิ.ย.65 อ.โจ๊กทำบัญทึกจัดกิจกรรม อ.ป้อติดต่อเรื่องเอกสารเบิกจ่ายอาหารและอาหารว่าง อ.ทุกคนทำรายงานกิจกรรมตนเอง(***15มิ.ย.65 นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมทุกชั้นปี ใส่เสื้อชอปปี1ใส่ชุดสุภาพ) 

1) กิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเพื่อต่อยอดความรู้สู่การบริการวิชาการ  อ.แบงค์
1.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านการเขียนโปรแกรมและการฝึกการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เพื่อการบริการวิชาการ
1.2 กิจกรรมการบูรณาการเขียนโปรแกรมและการฝึกการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เพื่อการบริการวิชาการ
2) กิจกรรมพัฒนาทักษะฮาร์ดแวร์เพื่อต่อยอดความรู้สู่การบริการวิชาการ อ. ป้อ
2.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านทักษะฮาร์ดแวร์และการฝึกการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เพื่อการบริการวิชาการ
2.2 กิจกรรมการบูรณาการการพัฒนาทักษะฮาร์ดแวร์และการฝึกการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เพื่อการบริการวิชาการ
3) กิจกรรมพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อต่อยอดความรู้สู่การบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม อ.เก่ง
3.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านทักษะซอฟต์แวร์และการฝึกการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เพื่อการบริการวิชาการ
3.2 กิจกรรมการบูรณาการการพัฒนาซอฟต์แวร์และการฝึกการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เพื่อการบริการวิชาการ
4) กิจกรรมพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อต่อยอดความรู้สู่การวิจัย อ.โจ๊ก
5) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานกิจกรรม


                          4. เรื่องบัณฑิตดีเด่น แก้วได้บัณฑิตดีเด่น
                          5. เรื่องแข่งขันร่วมกับโลจีส  นศเทคโนคอม ปี3 (ตี๋กับนาจ) ได้เป็นตัวเเทนโปรแกรมร่วมกับ นศ โลจีส เป็นตัวแทนมหาลัยไปแข่งขันระดับประเทศ
                          6. เรื่องตรวจ aunQA ร่วมกับกำแพง  รวบรวมข้อมูล ส่งกำแพง โดยจะตรวจวันที่ 12 ก.ค.65 ในรูปแบบออนไลน์ร่วมกับกำแพง
                          7. เรื่องเตรียมเปิดเทอม 1/2565  ปฐมนิเทศ มหาลัยวันที่ 8 มิ.ย.65            เลิกประชุมเวลา 12.00

Today335
Yesterday772
This week3487
This month14816
Total532284

Who Is Online

1
Online

2567-07-19

Login Form

© 2024 Computer Technology Maesot By : Krittidhed Chindarphad