ประชุมครั้งที่ 1 เทอม2/2565

การประชุม COMTMS
    ประชุมครั้งที่ 1 เทอม2/2565  วันที่ 22 พ.ย.65
ผ่านMS TEAM


ผู้เข้าร่วมประชุม
                            1.1.อ.นิพิฐพนธ์ ฤาชา  
                            1.2.ผศ.อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ 
                            1.3.อ.สามารถ ยืนยงพานิช 
                            1.4.ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
                            1....................

เริ่มประชุม   16.30 น.


ระเบียบวาระที่  1.ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                          1. การฝึกงานของ นศ.
                          2. การเปิดสาขาใหม่ อนุปริญญา

                          

ระเบียบวาระที่  2. หัวข้อที่ประชุมที่ผ่านมา(มติ)
                          2.1.แบ่งโหลดภาระงานโครงการ >>คลิ๊ก<<

 

ระเบียบวาระที่  3. เรื่องสื่บเนื่อง (ทราบ)
                            3.1 การเลื่อนสอบโปรเจคของ นศ.   (สอบช่วงหลังฝึกงาน)                       


ระเบียบวาระที่  4. เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา (มติ)                            
                          4.1 การจัดกิจกรรมโครงการ AUNQA
                          4.2 การจัดกิจกรรมโครงการ งานแนะแนว


ระเบียบวาระที่  5. เรื่องอื่นๆ แจ้งให้ทราบ
                            5.1 
                            5.2 
                            5.3 

สรุปมติที่ประชุม

                          1.
                          2.
                          3.


เลิกประชุมเวลา 17.21

Today213
Yesterday184
This week447
This month4353
Total99749

Who Is Online

1
Online

2566-01-28

Login Form

© 2023 Computer Technology Maesot By : Krittidhed Chindarphad