ประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 3/2565

การประชุม COMTMS
    ประชุมครั้งที่ 3/2565  วันที่ 22 ก.ย.65
ผ่านMS TEAM


ผู้เข้าร่วมประชุม
                            1.1.อ.นิพิฐพนธ์ ฤาชา  
                            1.2.ผศ.อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ 
                            1.3.อ.สามารถ ยืนยงพานิช 
                            1.4.ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
                            1....................

เริ่มประชุม   16.30 น.


ระเบียบวาระที่  1.ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                          1. การสอบเพื่อรับใบรับรองทางคอมพิวเตอร์ (TPQI) สำหรับอาจารย์​ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา Link 
                          

ระเบียบวาระที่  2. หัวข้อที่ประชุมที่ผ่านมา(มติ)
                          2.1 รับรองสรุปการประชุม  ประชุมนอกวาระเรื่อง กิจกรรมวันที่ 25-26 ส.ค.65>>คลิ๊ก<<

 

ระเบียบวาระที่  3. เรื่องสื่บเนื่อง (ทราบ)
                           


ระเบียบวาระที่  4. เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา (มติ)                            
                          4.1 แบ่งโหลดภาระงานโครงการ >>คลิ๊ก<<
                          4.2 กิจกรรมไหว้ครูช่างแบ่งผู้รับผิดชอบโดยเป็นอาจารย์ผู้ดูแล หมู่เรียนที่รับหน้าที่นายกสโมสรของโปรแกรมวิชา (ให้เป็นข้อกำหนดของโปรแกรม)
                          4.3 กิจกรรมดูงานแบ่งผู้รับผิดชอบโดยเป็นอาจารย์ผู้ดูแล นศ.ปี4ของโปรแกรมวิชา (ให้เป็นข้อกำหนดของโปรแกรม)


ระเบียบวาระที่  5. เรื่องอื่นๆ แจ้งให้ทราบ
                            5.1 บายเนียร์ รอดูงานเลี้ยงส่งปอน และคุยกับนายกอปงต่อไป
                            5.2 ฝึกงาน 11พย65 ปฐมนิเทศ (เช้า) ตึกเทคโน 14พย-25กพ (ฝึกงาน)
                            5.3 สอบโปรเจค 25-26ต.ค (สอบจบ)

สรุปมติที่ประชุม

                          1.ได้ผู้รับผิดชอบโครงการเทคโน
                          2.สรุปข้อมูลฝึกงาน
                          3.สรุปข้อมูลสอบโปรเจค


เลิกประชุมเวลา 17.20

Today307
Yesterday772
This week3459
This month14788
Total532256

Who Is Online

1
Online

2567-07-19

Login Form

© 2024 Computer Technology Maesot By : Krittidhed Chindarphad