ประชุมครั้งที่ 2 เปิดเทอม 2566

การประชุม COMTMS

    ประชุมครั้งที่ 2 เปิดเทอม 2566 วันที่ 9 ส.ค.66

Ms team

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

                            1.1.อ.นิพิฐพนธ์ ฤาชา  

                            1.2.ผศ.อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ 

                            1.3.อ.สามารถ ยืนยงพานิช 

                            1.4.ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์  

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

                            1....................

 

เริ่มประชุม 10:30 น.

 

 

 ระเบียบวาระที่ 1.ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                          1. งบโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2566

                          2. ผล aunqa 65 ของโปรแกรม

                          

ระเบียบวาระที่ 2. หัวข้อที่ประชุมที่ผ่านมา(มติ)

                          2.1.วาระการประชุมที่ผ่านมา 

 

ระเบียบวาระที่ 3. เรื่องสื่บเนื่อง (ทราบ)

                            3.1 

 

ระเบียบวาระที่ 4. เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา (มติ)                            

                          4.1 การอบรมวันพุธที่16 สค66 กศ.น พบพระ                 

                           4.2 จัดกิจกรรมแข่งขัน iot ครั้งที่1

ระเบียบวาระที่ 5. เรื่องอื่นๆ แจ้งให้ทราบ

                            5.1 งบ วิว 100000

                            5.2 งบบริการวืชาการมี22000

                            5.3 เงินเหลือ 11877

     สรุปมติที่ประชุม

                          1.

                          2.

                          3.

 

 

เลิกประชุมเวลา 

 

Today310
Yesterday772
This week3462
This month14791
Total532259

Who Is Online

1
Online

2567-07-19

Login Form

© 2024 Computer Technology Maesot By : Krittidhed Chindarphad