หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัคร นักศึกษาประจำปี 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


Coding

 COMTMS-PR 

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

Coding
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ประจำปีการศึกษา 2565

Coding
ปฏิทินสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์

ประจำปีการศึกษา 1/2565

Coding
ถึงน้องๆว่าที่นักศึกษา ปี 1 รหัส 65 รุ่นที่ 19

สามารถสอบถามข้อมูลปัญหาต่างๆของสาขาวิชาได้ที่ช่องทางนี้

Coding
ขอเชิญศิษย์ปัจจบันและศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บไซต์

ในวันพุธที่ 16 มีนาม 2565

Coding
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรม " ไหว้ครูช่าง

วันพฤหัสที่ 10 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00น. เป็นต้นไป

Coding
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

ฝึกประสบการวิชาชีพ เทอม 2 ปีการศึกษา2564

COMTMS

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Computer Technology KPRUMS